-40%

Rasin koncentrovaný prostředek pro hygienickou čistotu 5 L

Výrobca: Rasin

3,81€

6,32€

Dostupnosť: Skladom 5+ ks (20.01.2020)

Koncentrovaný tekutý čisticí prostředek vhodný pro dezinfekci povrchů i vody. Likviduje až 99,9 % bakterií a virů, takže se stává postrachem pro všechny bakterie a viry ve vašem okolí. Lze ho použít k čištění van, sprchových koutů, WC, dřezů, obkladů, lednic, kuchyňských potřeb a různých nástrojů. Je určen ke spotřebnímu použití.

 

Dávkování: Ke spolehlivé dezinfekci ploch a nástrojů se používá 0,8 až 1 litr přípravku na 8 l vody, doba expozice min. 30 minut (účinnost na bakterie včetně spór, plísní, virů a vláknitých hub). Pouze k čištění dávkujte 100 až 150 ml přípravku na 8 l vody. Předměty přicházející do styku s potravinami či pokožkou opláchněte po použití pitnou vodou. Před nepopsanou aplikací vyzkoušejte přípravek na malém, méně viditelném místě.

 

NEBEZPEČÍ. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uvolňuje toxický plyn při styku s kyselinami. Nevdechujte páry. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad předáním odpovědné osobě. Nebezpečné látky: Chlornan sodný, hydroxid sodný.

 

Složení: chlornan sodný, <5% hydroxid sodný

0 recenzie

Napísať recenziu

Na napísanie recenzie sa musíte prihlásiť alebo registrovať

Viac od Rasin